Dịch vụ
bảo hành sản phẩm


Thời hạn
bảo hành sản phẩm


Các dịch vụ
bảo hành cơ bản


Điều khoản khác

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Bao gồm những điều khoản nằm ngoài các điều kiện bảo hành cơ bản do nhà cung cấp qui định. Mục đích giải thích chi tiết hơn về các điều kiện không hoặc chưa có trong phần bảo hành. Nhằm hướng dẫn rõ hơn, qui trình hậu mãi được chuyên nghiệp hơn để phục vụ khách hàng.

TIÊU CHUẨN BẢO HÀNH SẢN PHẨM 

  • Chính sách này không áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm đã qua sử dụng. Và nếu không sửa chữa được, thì LTC cũng không có nghĩa vụ đối với các sản phẩm này