Dịch vụ
bảo hành sản phẩm


Thời hạn
bảo hành sản phẩm


Các dịch vụ
bảo hành cơ bản


Điều khoản khác

Thời hạn
bảo hành sản phẩm

Phụ kiện ltc 6

Thời hạn bảo hành

12

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 5

Thời hạn bảo hành

24

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 7

Thời hạn bảo hành

10

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 8

Thời hạn bảo hành

06

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 4

Thời hạn bảo hành

24

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 3

Thời hạn bảo hành

12

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 2

Thời hạn bảo hành

10

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 1

Thời hạn bảo hành

06

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại