Warranty Services


WARRANTY
PERIOD


STANDARD
WARRANTY SERVICES


OTHER WARRANTY
INFORMATION

WARRANTY
PERIOD

Phụ kiện ltc 1

Warranty Period

06

tháng
 • Type Of Warranty Service

  Repair at customer's house

 • Warranty Coverage

  Wages + accessories + travel expenses

Phụ kiện ltc 2

Thời hạn bảo hành

10

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 3

Thời hạn bảo hành

12

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 4

Thời hạn bảo hành

24

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 8

Thời hạn bảo hành

06

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 7

Thời hạn bảo hành

10

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 6

Thời hạn bảo hành

12

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại

Phụ kiện ltc 5

Thời hạn bảo hành

24

tháng
 • Loại dịch vụ bảo hành

  Sửa chữa tại nhà khách hàng

 • Phạm vi bảo hành

  Tiền công + linh kiện + chi phí đi lại